side-area-logo
Jesteśmy do Państwa dyspozycji!
Pomoc doradców
 • + 48 22 112 00 70
 • handlowcy@hlscars.pl
Pomoc techniczna
 • + 48 22 112 00 70
 • serwis@hlscars.pl
Biuro
 • +48 22 112 00 70
 • info@hlscars.pl
 • faktury@hlscars.pl
 • SIEDZIBA:
  ul. Połczyńska 10,
  01-378 Warszawa
 • +48 22 112 00 70
 • info@hlscars.pl

High Level Service Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Połczyńska 10, 01-378 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427488, kapitał zakładowy 100 000,00 PLN, NIP: 527-268-18-15, REGON: 146248563

Realizując obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym jest High Level Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-378), ul. Połczyńska 10 („HLS Cars”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427488, kapitał zakładowy PLN 100 000,00, NIP: 527-268-18-15, REGON: 146248563;
2) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez HLS Cars w celu:
(a) zainicjowania z Państwem kontaktu przez HLS Cars w związku z zapytaniem złożonym przez Państwa przy użyciu niniejszego formularza kontaktowego. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO i nie wymaga Państwa zgody;
(b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów HLS Cars, do których w szczególności należą: (i) przekazywanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez HLS Cars, (ii) tworzenie zestawień, analiz lub statystyk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. f) RODO i nie wymaga Państwa zgody;
3) przetwarzaniu będą podlegały Państwa dane osobowe określone w powyższym formularzu kontaktowym;
4) w sprawach z zakresu ochrony i przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@hlscars.pl;
5) przetwarzanie Państwa danych osobowych może być powierzone innym podmiotom, z usług których HLS Cars korzysta w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, w szczególności w zakresie obsługi teleinformatycznej, organizacyjnej, operacyjnej, prawnej, windykacyjnej, księgowej, podatkowej, ubezpieczeniowej;
6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:
(a) w przypadku zawarcia umowy świadczenia usług przez HLS Cars - przez okres trwania umowy, a następnie przez okres, po jakim następuje przedawnienie wynikających z niej roszczeń. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez HLS Cars do momentu otrzymania od Państwa żądania ich usunięcia;
(b) w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy świadczenia usług przez HLS Cars – do momentu otrzymania od Państwa żądania usunięcia Państwa danych;
7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez HLS Cars narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych;
9) podanie przez Państwa danych osobowych określonych w niniejszym formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu nawiązania z Państwem kontaktu przez HLS Cars w związku ze złożonym przez Państwa zapytaniem;
10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

High Level Service
 • Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa