KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest High Level Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-378), ul. Połczyńska 10 („HLS Cars”) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427488, kapitał zakładowy PLN 100 000,00, NIP: 527-268-18-15, REGON: 146248563;

2) w przypadku, gdy między Państwem i HLS Cars została zawarta umowa o świadczenie usług przez HLS Cars („Umowa Najmu”), Państwa dane osobowe są przetwarzane przez HLS Cars w celu:
(a) realizacji Umowy Najmu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO i nie wymaga Państwa zgody.
(b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów HLS Cars, do których w szczególności należą: (i) przekazywanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez HLS Cars, (ii) tworzenie zestawień, analiz lub statystyk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. f) RODO i nie wymaga Państwa zgody;

3) w przypadku, gdy między Państwem i HLS Cars nie została zawarta Umowa Najmu, Państwa dane osobowe są przetwarzane przez HLS Cars w celu:
(a) podjęcia na Państwa życzenie działań przed zawarciem takiej Umowy Najmu. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. b) RODO i nie wymaga Państwa zgody;
(b) realizacji prawnie uzasadnionych interesów HLS Cars, do których w szczególności należą: (i) przekazywanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowych dotyczących usług świadczonych przez HLS Cars, (ii) tworzenie zestawień, analiz lub statystyk. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie art. 6. ust. 1 pkt. f) RODO i nie wymaga Państwa zgody;

4) Inspektor ochrony danych: Maciej Kaczmarski, adres e-mail: iod@hlscars.pl;

5) przetwarzanie Państwa danych osobowych może być powierzone przez HLS Cars innym podmiotom, z usług których HLS Cars korzysta w związku z prowadzoną przez siebie działalnością, w szczególności w zakresie obsługi teleinformatycznej, organizacyjnej, operacyjnej, prawnej, windykacyjnej, księgowej, podatkowej, ubezpieczeniowej;

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez następujący okres:

(a) w przypadku zawarcia Umowy Najmu – przez okres trwania Umowy Najmu, a następnie przez okres, po jakim następuje przedawnienie wynikających z niej roszczeń. Po tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez HLS Cars do momentu otrzymania od Państwa żądania ich usunięcia;
(b) w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy Najmu – do momentu otrzymania od Państwa żądania usunięcia jego danych;

7) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści ich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8) przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych przez HLS Cars narusza przepisy prawa o ochronie danych osobowych;

9) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji Umowy Najmu lub w celu podjęcia przez HLS Cars działań przed zawarciem Umowy Najmu. Odmowa podania przez Państwa danych osobowych uniemożliwi nam również dostarczanie Państwu informacji handlowych, promocyjnych lub marketingowychna temat usług oferowanych przez HLS Cars;

10) Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Klauzula informacyjna RODO. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w twojej przeglądarce.   Zamknij